Ochrona danych osobowych


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH (FORMULARZ KONTAKTOWY)

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DEVELOPMENT „Własne M” Sp. z o.o. Wrocław  z siedzibą w Lesznie (kod pocztowy 64-100), przy ul. Dąbrowskiego 7, NIP:1182106749, REGON: 361076561, KRS: 0000549931

Z Administratorem danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe.wroclaw@dsdevelopment.net.pl

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, RODO przewiduje kilka podstaw przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

Po wypełnieniu formularza kontaktowego zawartego na stronie internetowej inwestycji, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na pytania przesłane w treści wiadomości. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

Ponadto, z uwagi na treść Państwa wiadomości przesłanej przez formularz kontaktowy, Państwa dane będziemy mogli przetwarzać w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f RODO)

 

Zakres przetwarzanych danych.

Przetwarzamy następujące dane, które Panią/Pana dotyczą – imię i nazwisko oraz adres email.

Czas przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas:

 • niezbędny do obsługi treści przesłanej do nas wiadomości, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy,
 • przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu.

 

Podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe.

Dane te mogą zostać udostępnione:

 

 • firmom informatycznym oraz zapewniającym wsparcie i infrastrukturę IT, z którymi administrator zawarł odrębne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • innym spółkom powiązanym:  DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp. z o.o., DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp. z o.o. Wrocław 2 Spółka komandytowa , DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp. z o.o. Wrocław 3 Spółka komandytowa, DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp. z o.o. Nieruchomości Spółka komandytowa, DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp. z o.o. Osiedle Dębowe Spółka komandytowa, DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp. z o.o. Osiedle Dębowe 2 Spółka komandytowa, Śmigielski Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa,  Śmigielski Group Sp. z o.o. Nieruchomości Spółka komandytowa, Śmigielski Group Sp. z o.o. Zielona Góra Spółka komandytowa, Śmigielski Group Sp. z o.o. Gostyń Spółka komandytowa,  Śmigielski Group Sp. z o.o. Dąbcze Spółka komandytowa,
 • Tomaszowi Dominiakowi, Leszkowi Śmigielskiemu ( wspólnicy Dś Development S.C)
 • Śmigielski Group Leszek Śmigielski

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Przysługujące prawa.

 

Przepisy RODO chronią przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani /Pan prawo do:

 • dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.
 • poprawiania (sprostowania) swoich danych.
 • prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania.
 • ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.
 • sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu).
 • sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji.  W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe.wroclaw@dsdevelopment.net.pl

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail : daneosobowe.wroclaw@dsdevelopment.net.pl krótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne. Wskazaliśmy te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.

 

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych.

 

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest zupełnie dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić nam skontaktowanie się z Państwem i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.